Matematički modeli. Matematička logika. Skupovi i relacije. Matrice i determinante. Sustavi linearnih jednadžbi i nejednadžbi. Realne funkcije realne varijable. Nizovi i limesi. Derivacija funkcije. Primjene derivacija funkcije.