Sadržaj predmeta i ishodi učenja

Sadržaj e-kolegija:

  • Tema 1: Uvod
  • Tema 2
  • Tema 3
  • Tema 4


Studenti će po završetku moći:

  • definirati...
  • analizirati...
  • primijeniti...
  • objasniti...


Last modified: Friday, 20 March 2020, 3:08 PM